Hlavní menu

Stanovy - Toryové

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 1. Název politické strany je Toryové, zkratka TOR
 2. Sídlem strany je Praha, Bělohorská 193/149, Praha 6 Břevnov, PSČ 169 00
 3. Strana působí v České republice.
 4. Předmětem činnosti strany je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2.

Hlavní cíle a úkoly strany

A) Hlavní cíle

 1. Být stranou svobodných a aktivních občanů, kteří jsou zodpovědní a jsou připraveni se podílet na správě věcí veřejných.
 2. Být stranou vycházející z křesťanských hodnot a konzervativních zásad.
 3. Být stranou, jejíž členové prosazují zásady nedotknutelnosti soukromého majetku, volného trhu, volného pohybu kapitálu, osob, zboží a pracovní síly, při dodržování základních pravidel s minimem regulace.
 4. Být stranou prosazující právo a pořádek a rozumnou harmonii mezi životním prostředím a potřebami člověka.
 5. Být stranou, jejíž členové budou podporovat podmínky pro dlouhý aktivní život, jde o školství, kulturu, sportovní aktivitu, dostupné kvalitní zdravotnictví a adresnou sociální pomoc.

B) Hlavní úkoly

 1. Být nástrojem volebního úspěchu.
 2. Vybírat kandidáty do všech zastupitelských orgánů v České republice a Evropského parlamentu.
 3. Vytvářet zázemí a podporu v jednotlivých volbách.
 4. Vzdělávat a vychovávat své členy.
 5. Vytvořit komunikační strukturu, která umožní všem členům získat informace a také své návrhy a názory předat až k vrcholným strukturám strany.
 6. Stanovit pravidla, která poskytnou všem členům strany příležitost formulovat politické cíle, aktivně se podílet na prosazování programu a dále volit a být volen do všech funkcí pokud člen nebyl členem extrémistických stran nebo hnutí, potlačující lidská práva a demokracii a dále nesplňuje podmínky zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon).

Čl. 3.

Členství

 1. Členství ve straně je otevřeno všem občanům starších 18-ti let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako členové strany a respektují její program, stanovy a nejsou členy jiné politické strany nebo hnutí.
 2. Členové strany musí být registrováni u místního sdružení. Registrace je možná pouze u jednoho místního sdružení, a to v místě trvalého pobytu nebo dlouhodobého pobytu.
 3. Členství vzniká pravdivým vyplněním všech údajů v přihlášce, jejím vlastnoručním podepsáním (pokud se občan přihlásil pomocí internetové přihlášky, svou přihlášku podepíše na prvním jednání místní rady, na kterou bude pozván) a dále úhradou členského příspěvku, respektive její poměrné části z ročního příspěvku. Členský příspěvek je možné uhradit s prokázáním osobní totožnosti v hotovosti pokladníkovi místního sdružení nebo bankovním převodem z bankovního účtu, kdy variabilní symbol je členské číslo, které bude přiděleno po podání přihlášky.
 4. Členství ve straně zaniká:
  a) Úmrtím,
  b) Ztrátou způsobilostí k právním úkonům,
  c) Vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,
  d) Písemným prohlášením o vystoupení ze strany,
  e) Kandidaturou v komunálních, krajských, parlamentních volbách nebo ve volbách do Evropského parlamentu za jinou politickou stranou nebo hnutí bez souhlasu příslušného článku strany, rozhodujícím o kandidaturách,
  f) Nezaplacením příspěvku ve stanovené výši a do stanoveného termínu,
  g) Zanikne-li místní sdružení,
  h) Členství zaniká na základě závažného porušení Stanov nebo v případě ztráty morálního kreditu člena například odsouzením za úmyslný trestní čin, na návrh místní rady, po přezkoumání návrhu krajskou dozorčí radou a rozhodnutím republikové rady.
 5. Místní rada má povinnost prohlásit členství za neplatné od jeho počátku, pokud zjistí, že člen uvedl na přihlášce nepravdivé údaje nebo je zřejmé, že osoba žádající o vstup do strany by poškozovala dobré jméno strany. Pozastavit členství může člen osobně a nebo členství pozastaví místní rada, pokud zjistí, že proti osobě, která již je členem, bylo zahájeno trestní řízení, které by poškozovalo dobré jméno strany. Členství je možné obnovit po pominutí příslušné překážky.
 6. V případě zániku členství je možné odvolání k republikové dozorčí radě do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o zániku členství, která rozhodnutí potvrdí nebo podá návrh na revokaci usnesení o zániku členství republikové radě. Dokud není právoplatně rozhodnuto, je členství dotčené osoby pozastaveno a z těchto důvodů dotčený člen nemůže volit a být volen a pokud vykonává již stranickou funkci, je jeho činnost rovněž pozastavena.
 7. Opětovný vstup do strany v případě zániku členství je možný po pěti letech od zániku členství.

Čl. 4.

Práva a povinnosti člena strany

 1. Člen strany má právo:
  a) Účastnit se jednání místního sdružení,
  b) Volit do orgánů místního sdružení,
  c) Volit předsedu a dva místopředsedy, pokladníka, dále delegáty krajského shromáždění dle předem stanoveného klíče,
  d) Být volen do orgánů strany za předpokladu, že to Stanovy umožňují,
  e) Předkládat všem orgánům strany náměty a připomínky nebo stížnosti, v případě písemných podání má právo rovněž na písemnou odpověď do 30-ti dnů od podání, pokud není ve stanovách určeno jinak,
  f) Na pravidelné informace o dění ve straně, zejména na usnesení všech orgánů stany,
  g) Na diskusi při jednání shromáždění, respektive rad, pokud je jejich členem, v rozsahu stanoveném jednacím řádem,
  h) Odvolat se ve sporech ke kontrolní radě, v případě financování strany k příslušné dozorčí radě,
  i) V případě zaměstnanců strany, ti mohou být voleni pouze do orgánů místního sdružení.
 2. Člen strany je povinen:
  a) Dodržovat Stanovy,
  b) Aktivně spolupracovat na uskutečnění cílů strany,
  c) Prosazovat politický a volební program stany,
  d) Neprodleně oznámit místní radě změny osobních údajů, změnu trvalého bydliště nebo kontaktů, které jsou předmětem členské evidence,
  e) Platit členské příspěvky v předepsané výši a do stanovené doby.

Čl. 5.

Struktura a orgány strany

Strana má následující strukturu a orgány:

a) Místní úroveň – místní shromáždění, místní rada,
b) Krajská úroveň – krajské shromáždění, krajská rada, krajská dozorčí rada a krajská kontrolní rada,
c) Republiková úroveň – republikové shromáždění, republiková rada, republiková dozorčí rada a republiková kontrolní rada a republiková čestná rada,
d) Statutárním orgánem strany je republiková rada, za kterou jedná a podepisuje předseda strany nebo pověřený místopředseda nebo pověřený člen republikové rady, a to tak, že osoba oprávněná jednat jménem strany připojí k svému podpisu i funkční označení.
e) Na krajské úrovni je orgánem se všeobecnou působností krajská rada, za kterou jedná a podepisuje předseda nebo pověřený místopředseda nebo pověřený člen krajské rady, a to tak, že osoba oprávněná jednat jménem krajského sdružení připojí ke svému podpisu i funkční označení,
f) Na místní úrovni je orgánem se všeobecnou působností místní rada, za kterou jedná a podepisuje předseda nebo pověřený místopředseda nebo pověřený člen místní rady, a to tak, že osoba oprávněná jednat jménem místního sdružení připojí ke svému podpisu i funkční označení,
g) Všechny kolektivní orgány strany se řídí jednacími řády a volebními řády, které vydává republiková rada. Mohou se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K přijetí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných oprávněných členů,
h) Způsob usnášení rozhodčích a kontrolních orgánů upravuje jejich statut,
i) Funkční období orgánů je čtyřleté,
j) Členem čestné republikové rady se stane člen strany, který ukončil svou činnost aktivního člena vlády nebo byl členem vedení jedné z komor národního nebo Evropského parlamentu, nebo byl předsedou výborů Parlamentu ČR nebo EP a nebyl nucen ze své funkce odstoupit v důsledku nemorálního jednání nebo v důsledku spáchání trestného činu,
k) Ekonomickou odpovědnost mají pouze republiková rada a krajské rady. Příspěvky jsou určovány centrálně rozhodnutím republikové rady. Členové pobírající odměnu v důsledku svého zvolení do zastupitelských nebo exekutivních funkcí odvedou jednorázově roční příspěvek ve výši 10% z hrubého měsíčního příjmu plynoucího z těchto odměn, který ale nepřekročí 50 tis. Kč. Tento příspěvek je nad rámec ročního členského příspěvku. Je možné zaplatit roční příspěvek jako součet uvedených příspěvků. Dalšími příjmy jsou dary od fyzických a právnických osob. Státní příspěvky jsou rovněž příjmy strany.

Čl. 6.

Místní sdružení

 1. Místní sdružení je základním článkem strany tvořený nejméně třemi (3) členy. V souladu se Stanovami se usnášejí, rozhodují, hospodaří se svěřenými prostředky.
 2. Vznik a zánik místního sdružení:
  a) Místní sdružení vzniká, pokud jsou v příslušné obci nebo městě přihlášeni do strany nejméně tři členové a proběhne ustanovující zasedání místního shromadění, které svým usnesením rozhodne o vzniku místního sdružení a bude-li tomuto sdružení udělena licence, kterou schvaluje a uděluje republiková rada. Do doby naplnění potřebného počtu členů ze stejné obce či města, jsou členy nejbližšího místního sdružení, vznik místního sdružení konstatuje krajská rada
  b) Místní sdružení zaniká usnesením místního shromáždění o rozpuštění místního sdružení nebo zrušením licence republikovou radou, místní sdružení zaniká, pokud klesne jejich počet pod tři s tím, že zbylí členové mohou přejít do nejbližšího místního sdružení, a to do jednoho měsíce od zrušení.
  c) Nejvyšším, orgánem strany na místní úrovni je místní shromáždění, v období mezi zasedáními místního shromáždění má veškerou pravomoc místní rada.
 3. Předseda místního sdružení:
  a) Je hlavním představitelem strany v místě,
  b) Je odpovědný za činnost strany v místě,
  c) Svolává zasedání místního shromáždění a místní rady a předsedá jim,
  d) Předkládá místnímu shromáždění zprávu o činnosti,
  e) Působí v místě tak, aby podporoval a hájil dobré jméno strany, aby oslovoval veřejnost, jedná tak, aby vytvářel prostor pro vstup do strany novým členům a zajišťuje prostředky na chod strany.
 4. Místopředseda místního sdružení zastupuje předsedu a vykonává v jeho nepřítomnosti veškerou činnost, kterou jinak vykonává předseda. Jeho hlavní činnost je dána rozhodnutím místního shromážděním nebo rozhodnutím místní rady.
 5. Pokladník místního sdružení vybírá členské příspěvky placené členy v hotovosti, vede patřičnou evidenci o hospodaření a podává místnímu shromáždění zprávu o hospodaření.
 6. Místní shromáždění:
  a) Je nejvyšším orgánem strany v místě,
  b) Schází se jednou do roka, případně častěji,
  c) Předseda je povinen svolat místní shromáždění, požádá-li o to písemnou formou nejméně 1/3 členů místního sdružení nebo 1/3 členů místní rady, a to do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Pokud předseda nesvolá shromáždění, má právo jej svolat místopředseda. Nesvolání shromáždění se považuje za závažné porušení Stanov,
  d) Složení – všichni členové místního sdružení
  e) Působnost:
  1. Volí každý čtvrtý rok předsedu, dva místopředsedy, pokladníka a členy rady, jejich počet určí místní shromáždění s tím, že celkový počet členů rady nepřekročí sedm,
  2. Volí delegáty na krajské shromáždění, maximálně 3 zástupce,
  3. Nominují jednoho delegáta na republikové shromáždění, o zvolení delegátem rozhodne krajské shromáždění
  4. Schvaluje kandidáty pro komunální volby,
  5. Schvaluje zprávu předsedy o činnosti a zprávu o hospodaření místního sdružení,
  6. Navrhuje kandidáty do krajského zastupitelstva, Parlamentu ČR nebo do Evropského parlamentu.
 7. Místní rada:
  a) Má veškerou odpovědnost za činnost strany v místě v období mezi místními shromážděními,
  b) Schází se pravidelně minimálně čtyřikrát za rok, případně častěji,
  c) Předseda svolá místní radu, pokud o to písemně požádá nejméně 1/3 členů místní rady, a to do 15 pracovních dnů, pokud tak neučiní předseda má právo jednání svolat místopředseda,
  d) Složení – předseda, dva místopředsedové, pokladník a členové (max. 3)
  e) Působnost – rozhoduje o všech záležitostech místního sdružení strany v období mezi zasedáními místního shromáždění, při hlasování v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Schvaluje vstup nového člena, na základě pravdivě vyplněné přihlášky a uhrazení členského příspěvku (nebo jeho poměrné části), bere na vědomí přeregistraci člena. V případě zjištění nekalého jednání nebo neuvedení pravdivých informaci při vyplnění přihlášky, je povinna podat podnět vedoucí k ukončení členství takového člena.

Čl. 7

Krajské sdružení

 1. Krajské sdružení je článkem strany a je tvořeno správně příslušnými místními sdruženími,
 2. Krajské sdružení je organizační jednotkou strany, v souladu se Stanovami může jednat jménem strany, nabývat práv a zavazovat stranu podle zásad hospodaření uvedených v těchto Stanovách.
 3. Nejvyšší orgánem strany na krajské úrovni je krajské shromáždění, v období mezi zasedáními krajského shromáždění má veškerou odpovědnost krajská rada.
 4. Vznik a zánik krajského shromáždění:
  a) Krajské sdružení vzniká usnesením krajského shromáždění o vytvoření krajského sdružení a potvrzením republikovou radou,
  b) Krajské sdružení zaniká usnesením krajského shromáždění o zrušení krajského sdružení nebo zánikem všech místních sdružení v kraji a potvrzením republikové rady.
 5. Předseda krajského shromáždění:
  a) Je hlavním představitelem strany v kraji a zodpovídá za činnost strany v kraji,
  b) Je aktivním členem strany a působí v kraji tak, aby podporoval dobré jméno strany, a také zajišťuje finanční zdroje pro stranu,
  c) Svolává zasedání krajského shromáždění a krajské rady a předsedá jim,
  d) Předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření krajskému shromáždění.
 6. Místopředseda zastupuje předsedu krajského shromáždění a dále vykonává činnost, která mu byla kompetenčně svěřena do jeho působnosti krajským shromážděním.
 7. Krajské shromáždění:
  a) Je nejvyšším orgánem strany v kraji,
  b) Schází se minimálně jedenkrát ročně,
  c) Předseda je povinen svolat zasedání krajského shromáždění, pokud o to požádá 1/3 členů krajského shromáždění nebo 1/3 členů krajské rady, a to do 15 ti pracovních dnů od doručení žádosti předsedovi. Pokud by předseda nesvolal jednání v uvedeném limitu, má právo svolat jednání jeho místopředseda. Nesvolání takového jednání je vážným porušením Stanov strany,
  d) Složení: členové krajské rady, maximálně tři delegáti za každé místní sdružení působící v příslušném kraji, s hlasem poradním členové vlády, Parlamentu ČR, EU, krajští zastupitelé a jiní pozvaní hosté, včetně předsedů kontrolních orgánů krajského sdružení,
  e) Působnost:
  1. Volí každý čtvrtý rok předsedu, dva místopředsedy a pokladníka a členy krajské rady, jejich počet určí krajské shromáždění s tím, že celkový počet členů rady nepřekročí devět,
  2. členy krajské dozorčí a kontrolní rady,
  3. volí delegáty republikového shromáždění (maximálně 10 členů a za každých 5% dovršených volebních hlasů v krajských respektive celorepublikových volbách, ještě 3 delegáty),
  4. Schvaluje výroční zprávu předsedy o činnosti a hospodaření, projednává zprávy kontrolních rad,
  5. Sestavuje kandidátky do krajského zastupitelstva a do celorepublikových voleb,
  6. Schvaluje rozpočet krajského sdružení.
 8. Krajská rada:
  a) Má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi zasedáními krajského shromáždění,
  b) Schází se pravidelně čtyřikrát za rok, může se usnést, že se bude scházet častěji,
  c) Předseda je povinen svolat krajskou radu požádá-li o to písemnou formou 1/3 členů krajské rady, a to do 15 pracovních dnů od dne doručení žádosti předsedovi, pokud tak neučiní, svolá jednání místopředseda. Nesvolání krajské rady je považováno za závažné porušení Stanov strany,
  d) Složení předseda, dva místopředsedové, pokladník a členové,
  e) Působnost: rozhoduje o všech záležitostech krajského sdružení v období mezi zasedáními krajského shromáždění, při hlasování rozhoduje v případě rovnosti hlas předsedy,
  f) Členové rady se mohou účastnit jednání místních shromáždění a rad s hlasem poradním,
  g) Hospodaří se svěřenými prostředky a vede příslušnou evidenci, v rozsahu a dle pravidel stanovenými v těchto Stanovách.

Čl. 8.

Republikové shromáždění

 1. Republikové shromáždění je nejvyšším orgánem strany,
 2. Schází se nejméně jednou za rok s tím, že jednou za čtyři (4) roky volí vedení strany,
 3. Předseda je povinen svolat zasedání republikového shromáždění pokud o to požádá 1/3 členů republikové rady nebo 1/3 krajských sdružení na základě usnesení krajského shromáždění s programem, který je součástí žádosti o svolaní republikového shromáždění,
 4. Složení: předseda, dva místopředsedové, hlavní pokladník, členové republikové rady – předsedové krajských sdružení, delegáti republikového shromáždění zvoleni dle Stanov krajským shromážděním, a dále pozvaní hosté nemající právo hlasovat,
 5. Působnost:
  a) Volí předsedu strany, dva místopředsedy, hlavního pokladníka,
  b) Volí členy dozorčí a kontrolní rady (za každý kraj jeden člen),
  c) Schvaluje stanovy a jejich změny (k přijetí usnesení je zapotřebí 75% a více hlasů ze všech oprávněných delegátů),
  d) Schvaluje statut dozorčí a kontrolní rady,
  e) Schvaluje výroční zprávu předsedy o činnosti strany včetně hospodaření,
  f) Bere na vědomí zprávy o činnosti dozorčí a kontrolní rady,
  g) Rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany,
  h) Rozhoduje o zrušení nebo sloučení strany,
  i) Schvaluje pravidla pro výběr kandidátů a sestavení kandidátek, schvaluje jednací a volební řád, který je platný v rámci všech stupňů ve straně,
  j) Schvaluje pravidla hospodaření strany.

Čl. 9.

Předseda strany

 1. Je nejvyšším představitelem strany a jejím nejvýznamnějším reprezentantem,
 2. Svolává republikové shromáždění, jednání republikové rady a předsedá jim,
 3. Překládá republikovému shromáždění výroční zprávu o činnosti strany, včetně hospodaření strany.

Čl. 10

Místopředseda

 1. Na základě rozhodnutí předsedy vykonávají činnost dle příslušné kompetence,
 2. Předseda určí ze zvolených místopředsedů svého zástupce, ten jej poté v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu pravomocí.

Čl. 11

Hlavní pokladník

 1. Je odpovědný za metodiku hospodaření strany, včetně stanovení metodiky financování strany
 2. Metodicky řídí ředitele
 3. Předkládá republikové radě návrh na auditora, případně daňového poradce

Čl. 12.

Ředitel

 1. Je jmenován a odvoláván republikovou radou na návrh předsedy strany,
 2. Řídí činnost profesionální struktury strany,
 3. Je zaměstnancem strany a je v pracovně právním poměru, má svěřeno právo uzavírat další pracovní smlouvy na základě organizačního schématu, který schvaluje republiková rada,
 4. Jedná a podepisuje jménem strany ve věcech majetkových, hospodářských, pracovně právních vztazích, na základě pověření republikové rady,
 5. Má právo účastnit se jednání na všech úrovních strany, úzce spolupracuje s hlavním pokladníkem, který je jeho metodicky nadřízenou osobou,
 6. Je členem strany, ale není oprávněn kandidovat do žádné funkce ve struktuře strany,
 7. Podle pravidel organizačního řádu může zmocnit konkrétní zaměstnance strany k jednání a podepisování v majetkových vztazích vymezeného druhu a do určené výše.

Čl. 13

Republiková rada

 1. Složení: předseda, dva místopředsedové, hlavní pokladník a předsedové krajských sdružení s hlasem rozhodujícím, a s hlasem poradním ředitel a přizvaní hosté,
 2. Působnost:
  a) Je statutárním orgánem strany,
  b) Řídí činnost strany a rozhoduje o všech záležitostech, které jsou v její kompetenci,
  c) Plní usnesení ze zasedání republikového shromáždění,
  d) Má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi jednotlivými zasedáními republikového shromáždění,
  e) Projednává a schvaluje většinovým hlasováním vznik a zánik místního sdružení, při schválení místního sdružení mu vydává licenci,
  f) Projednává a bere na vědomí vznik a zánik krajského sdružení,
  g) Rozhoduje většinovým hlasováním o složení kandidátek,
  h) K plnění především organizačních a hospodářských úkolů zřizuje profesionální síť v souladu se schváleným organizačním schématem a organizačním řádem,
  i) Schvaluje roční rozpočet strany,
  j) Projednává, doporučuje ke schválení republikovému shromáždění výroční zprávu o činnosti, včetně hospodaření strany
  k) Schvaluje závazný vzor přihlášky do strany,
  l) Každoročně schvaluje minimální členský příspěvek a termín, do kdy musí být uhrazen, s tím, že členský příspěvek nesmí přesáhnou zákonnou hodnotu, pokud nebude schváleno jinak, je příspěvek stanoven na 1.200,- Kč/ rok a je splatný do 31.3. příslušného roku. Při vstupu do strany je oprávněn vstupující člen zaplatit jen poměrnou část ( příslušné x/12),
  m) Schvaluje rozpočtová pravidla strany,
  n) Schvaluje své poradní orgány,
  o) Schází se pravidelně čtyřikrát do roka, dle potřeby se může scházet častěji,
  p) Předseda je povinen svolat republikovou radu, pokud o to písemně s navrženým programem požádá nejméně 1/3 členů republikové rady,
  q) Při rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy strany
 3. Členové republikové rady se mohou účastnit jednání orgánů strany na všech úrovních s hlasem poradním, pokud nejsou členy příslušného orgánu

Čl. 14

Kluby členů Parlamentu EU, ČR, členů krajských, městských a obecních zastupitelstev

 1. Složení: sdružují zvolené kandidáty do jednotlivých zastupitelstev a zákonodárných sborů a to jak členy zvolené na kandidátce strany, tak je možné v rámci jednotlivých klubů rozhodnout o účasti i dalších na kandidátce strany nezvolených zastupitelů či zákonodárců,
 2. Působnost: koordinují činnost svých členů tak, aby mohli co nejlépe a nejefektivněji prosazovat ideje a program strany,
 3. Vytvářejí si vlastní strukturu, včetně jednacího a volebního řádu, který by se měl v hlavních bodech podobat jednacímu a volebnímu řádu strany,
 4. Předsedové klubů jsou významnými reprezentanty strany, zastupují klub při jednáních jak vnitrostranických, tak navenek.

Čl. 15.

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je revizním orgánem strany na republikové a krajské úrovní, kde se také zřizují,
 2. Dozorčí rada na republikové úrovni je volena republikovým shromážděním, za každý kraj je volen jeden zástupce, ze svého středu si volí předsedu.
 3. Dozorčí rada na krajské úrovni je volena krajským shromážděním a volí se sedm zástupců navržených z místních sdružení,
 4. Členové dozorčí rady mohou být jen v jednom dozorovém orgánu a nesmějí být členem jiného orgánu strany ani zaměstnancem strany,
 5. Dozorčí rada kontroluje hospodaření strany respektive jejich článků,
 6. Dozorčí rada se řídí statutem, který schvaluje republiková rada.

Čl. 16.

Kontrolní rada

 1. Kontrolní rada je dozorový orgán strany na republikové a krajské úrovni, kde se také zřizuje.
 2. Kontrolní rada je volena na úrovni republiky zasedáním republikového shromáždění, za každý kraj je volen jeden zástupce, se svého středu si volí předsedu.
 3. Kontrolní rada na krajské úrovni je volena krajským shromážděním, volí se sedm zástupců navržených z místních sdružení.
 4. Členové kontrolní rady mohou být jen v jednom dozorovém orgánu, nesmějí být členem jiného orgánu strany ani zaměstnancem strany.
 5. Kontrolní rada rozhoduje spory mezi členy nebo orgány strany, odvolání proti rozhodnutí krajské kontrolní rady je možné do 15 dnů od vydání rozhodnutí k republikové kontrolní radě, ta musí rozhodnout spor do 60 dnů a vydat písemné stanovisko. Proti tomuto rozhodnutí není v rámci Stanov odvolání.
 6. Republikové kontrolní radě přísluší výklad Stanov, pokud je o něj požádáno, musí být vydán písemně do 60 dnů od podání žádosti a archivován.
 7. Kontrolní rady se řídí statutem, který schvaluje republiková rada.

Čl. 17.

Zásady hospodaření strany

 1. Toryové jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem stany hospodaří republiková rada. Hospodaření stany se odvíjí od schváleného ročního rozpočtu a rozpočtových pravidel strany. Roční rozpočet zahrnuje rozpočty všech článků strany. Republiková rada může zmocnit Hlavního pokladníka nebo ředitele k hospodaření s majetkem strany ve vymezeném rámci.
 2. Krajské sdružení hospodaří se svěřeným majetkem a financemi strany na základě schváleného ročního rozpočtu a to části odpovídající rozpočtu příslušného krajského sdružení. Republiková rada může převzít rozhodování nad krajským rozpočtem, pokud by nebyla dodržena jednotná metodika. Krajské sdružení nemá právo použít majetek strany k zajištění závazku.
 3. Místní sdružení hospodaří jen s poskytnutými zálohami z krajského rozpočtu a je povinno s prostředky hospodařit dle metodiky. Je rovněž povinno poskytnuté zálohy poskytovateli vyúčtovat.
 4. Zdroje financování strany na úrovni všech článků tvoří příjmy podle platné právní úpravy zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Finanční prostředky jsou příjmem rozpočtů krajských sdružení nebo rozpočtu strany, podle pravidel rozdělování finančních prostředků, která stanový republiková rada.
 5. Strana hospodaří jen na základě schválených rozpočtů a v souladu s rozpočtovými pravidly strany. Rozpočty jsou sestavovány na roční období podle rozpočtových pravidel strany, která schvaluje republiková rada. Celkový rozpočet schvaluje republiková rada,
 6. Strana je oprávněna zřídit fondy, které jsou odděleny od běžných rozpočtových prostředků.

Stanovy nabývají platnosti dnem schválení republikového shromáždění
v Mostě, dne 10.5.2014

Oldřich Vojíř, v.r.
Předseda Toryů

FacebookG+TwitterRSS